Clausholm Slot

Rysensteen Bed & Breakfast

Rysensteen hørte i katolsk tid under Ribebispen og hed da "castrum bøfflingae" (Bøvlingborg),  men efter Reformationen 1536 overgik den til kronen og blev givet i len til datidens adelsmænd. Da  lensmand Jokum Bech overtog Bøvling  i 1635, var den i så dårlig stand, at han fik tilladelse af kongen til at bygge nyt, og da fik hovedbygningen sin nuværende placering, men bygget som firfløjet rødkalket bindingsværk og behængt med rødt tegl. Tidligere lå den længere nede, nærmere avlsgaarden. Den nye beliggenhed gav samtidig herregaarden en bedre beskyttelse mod de stormfloder, som med mellemrum hærgede den flade egn.
 
Afvekslende med stormfloderne blev Bøvling ramt af krige. I 1644 under Torstensonkrigen, besatte svenskerne Bøvling, hvor de slog sig ned i længere tid. Da de endelig drog bort, så herregaarden ikke godt ud, og lensmanden Mogens Sehested, der overtog i 1646, begyndte derfor en større ombygning, der gav huset dets nuværende udseende.
 
Med enevælden 1661 ændredes Bøvlings situation med eet slag. Slottet med ca. 2500 tdr. hartkorn  blev overdraget af den nu enevældige, men pengefattige Kong Frederik III til den hollandske bygmester Henrik Ruse (udtales Ryse) som betaling for moderniseringen af Københavns befæstning og kastel. Han blev den første private ejer af Bøvling og ændrede dets navn til "Rysensteen". Han blev senere optaget i adelsstanden og i 1671 blev Ruse friherre af Rysensteen, og den 1. juli 1672 blev Rysensteen med alt gods, der var vokset til at omfatte 3.500 tdr. hartkorn, ophøjet til baroni, og den nybagte baron blev Storkorsridder af Dannebrog..Ruse blev stamfader til adelsslægten Juel Rysensteen, og slægten havde gården til tiden omkring 1800. På auktionen efter den sidste Juel på Rysensteen, erhvervedes godset af et par såkaldte "godsslagtere", og herved blev Rysensteen udstykket med mange ejere til følge og dens storhedstid sluttede hermed.
 
I 1917 kom Rysensteen i Rahbek-slægtens eje. På det tidspunkt var der kun 190 tdl. ager, 40 tdl. eng og10 tdl. skov/have tilbage. 1931 solgte Christen Rahbek til sin søn Anders Vendelbo Rahbek. I 1940 foretager han en gennemgribende restaurering ved arkitekt Kr. P. Dalsgaard i Lemvig, hvor der lægges nyt tegltag, laves nye skorstene, isættes nye vinduer (lidt lavere i muren), loftet indrettes med værelser og kviste på tagets østside og resten af sydfløjen nedrives pånær ydermuren. Denne tiltrængte restaurering beløb sig til kr. 35.ooo,-! I 1965 solgte Anders V. Rahbek til sin søn Erik V. Rahbek, som sidst i 70erne omlagde gårdens produktion fra blandet kvæg og svin til udelukkende svineproduktion.
 
Den 1. december 1993 købte familien Schliemann Rysensteen. Først blev avlsgården renoveret så den kunne fremstå som et moderne svineproduktions-anlæg med en produktion på ca. 20.000 slagtesvin. Efter yderligere tilkøb af naboejendomme, er jordtilliggende idag på 320 ha. samt 60 ha. i forpagtning.
 
I foråret 1994 startede renovering af den totalfredede hovedbygning i samarbejde med Fredningsstyrelsen. I august 1994 flyttede familien ind og der renoveres stadig! I 1999 søgte man Fredningsstyrelsen om lov til at genopføre sydfløjen der med undtagelse af sydmuren, var blevet revet ned. Tilladelsen blev givet og i begyndelsen af 2000 startede byggeriet efter en mindre arkæologisk udgravning og registrering af undergrunden. Huset stod færdigt i slutningen af december.

Vi tilbyder

  • Overnatning
  • Bed & breakfast
Rysensteen
Telefon
+45 40 18 18 54
Fax
+45 97 88 56 19
Adresse
RysensteenBøvlingevej 407650 Bøvlingebjerg